Юрий Мушкетик - сочинение

Твори Юрія Мушкетика, як зазначалось ще у передмові до двотомного видання творів прозаїка (1979 p.), «добре знає не тільки український читач, вони викликають жваву зацікавленість у всесоюзної критики. Кращі твори письменника спонукають до широких творчих роздумів; критика підключає їх до дискусій з приводу важливих назрілих заморочек, характерних явищ, провідних тенденцій розвитку Юрий Мушкетик - сочинение багатонаціональної радянської літератури».

Після цього видання, до якого ввійшли романи «Біла тінь», «Крапля крові», «Жорстоке милосердя» та історична повість «Семен Палій», побачили світ нові романи — «Позиція», «Рубіж», «Яса», «Вернися в дім свій» та повісті «Біль», «Обвал», «Білий лебідь на чорному березі».

Гостроконфліктні, проблемні, сповнені і радощами й болем Юрий Мушкетик - сочинение за нашу історію, життя, людину, аналітичні щодо минулого й прогностичні щодо тенденцій сучасності, ці твори стали помітними віхами в розвитку всієї української прози, частина з их перекладена іноземними мовами й визнана зарубіжними читачами.

Зріс авторитет Ю. Мушкетика і як громадського діяча: депутат Верховної Ради, керівник Спілки письменників України, він ставить життєво важливі Юрий Мушкетик - сочинение питання екології, мови й національної самосвідомості та історичної пам'яті народу, його суверенності і мозгов розвитку гуманізму, культури, і це знаходить гарячий відклик у серцях читачів.

100є очевидним: Ю. Мушкетик — продовжувач величавых традицій Панаса Мирного, М. Коцюбинського, В. Стефаника, А. Головка, але водночас — яскрава індивідуальність, що має свою Юрий Мушкетик - сочинение тему, свій ідеал, способ та стиль. Все це бере соки з джерел історичного, соціального, духовного життя народу та з глибин мислення самого митця.

Перше джерело формування особистості Юрія Михайловича Мушкетика — його рідна Чернігівщина. Там, у с. Вертіївка Ніжинського району, він народився, виріс, закінчив школу, звідти вступив на філологічний Юрий Мушкетик - сочинение факультет Київського університету, і пішов у величавый світ.

Ця земля багата історичними традиціями. Здесь розпочався славнозвісний похід і визріло «Слово о полку Ігоревім» — один з най-значніших шедеврів світового героїчного епосу, здесь розвивалися освітні й культурні осередки, з друкарень йшли по Україні книгоеды й розмаїті видання. Чернігівщина була Юрий Мушкетик - сочинение одним з центрів національно-визвольної боротьби та зумовленого нею державного й культурного відродження українського народу, а потім — революційного руху та партизанських дій у роки Великої Вітчизняної війни. На цій землі виріс создатель проекту космічної ракети М. Кибальчич, розвивались шедеври фольклору, кобзарського мистецтва, живопису, музики, творили П. Куліш, Б. Грінченко, А. Свидницький Юрий Мушкетик - сочинение і Л. Глібов, М. Коцюбинський і П. Тичина, В. Еллан-Блакитний, В. Чумак і О. Довженко. Ю. Мушкетик дуже рано виявив не лише жагу знань правди-істини, а й мужність нраву: він звертається до сторінок героїчної боротьби за свободу України, й 1954 р. виходить його перший історичний роман Юрий Мушкетик - сочинение «Семен Палій». Пізніше создатель зізнається: не все в творі задовольняє й читачів, і, тим більше, його самого. Зокрема в трактуванні ситуацій, конфліктів, подій і нравів історичних героїв він мусив іти за офіціозними канонами. Однак мусив — не означає йшов. Погляд Ю. Мушкетика зупиняється на епічній постаті героя, який приваблював і роздумом, і Юрий Мушкетик - сочинение лицарським благородством. Лірично, з синівською любов'ю зображено й посполитих, і козаків; нетрадиційно — без зайвого шаржування, спрощення, одномірної плохої бесі-зації, а через призму реальності соціальних відносин — гетьмана Мазепу. Ще в першому творі Ю. Мушкетик виявив прагнення до поглибленого психологізму, об'єктивних критеріїв оцінки людей і подій Юрий Мушкетик - сочинение. Цей способ бачення минулого виявляється домінуючим і в наступному творі — повісті «Гайдамаки» (1957), а особливо в романі «Яса» (1987).

Можна сказати: це природньо, адже проміжок часу між творами — у тридцять років. Але правда в іншому. Осмислення історії не полишало Ю. Мушкетика ніесли. Більше того, щоб повніше й глибше осмислити історію України, письменник звертається до Юрий Мушкетик - сочинение аналізів історії стародавніх Греції і Риму. Предметом його повсякденних студій стають філософія, релігія, етика й культура, при тому як на рівні сім'ї й держави, буття окремих людей, так і цілих соціальних верств. Як наслідок з'являються філософсько-аналітичні, глибоко полемічні твори «Смерть Сократа» (1971), «Суд над Юрий Мушкетик - сочинение Сенекою» (1978), призначення яких полягало в паралельному освітленні досвіду свого та інших людів. Досвіду й положительного (громадянська мужність Сократа, що воліє прийняти погибель, але не зрадити своїм ідеалам та друзям, своїй преподавательіці), і гіркого, болючого (Сенеки), зокрема у сфері людської совісті, гідності, честі. Мета письменника — пробудження й піднесення індивідуальної, класової, національної самосвідомості Юрий Мушкетик - сочинение, духовності сучасників, тому він і зображує «суд над Сенекою» студентів другої половини XX століття, через призму якого постає справжня сутність не лише «підсудного», а й їх самих. Пізніше Ю. Мушкетик напише повість «Білий лебідь на чорному березі» (1989), в якій постають Рим і наша Вітчизна, толика гнаного режимом Юрий Мушкетик - сочинение Октавіана Овідія й знищеного сталінським терором Поета.

Письменник ще 10 років тому завершує свій кращий історичний роман «Яса», який, проте, знаходить шлях до читача лише в роки перебудови.

Справді: панорамний твір, в якому постають Україна, Крим, Турція упродовж десятиліть, має кілька сюжетних ліній, пов'язаних з толиками патріота Сироватки і його сина Юрий Мушкетик - сочинение, турецького бранця Лаврі-на, гетьманів Дорошенка й Самойловича, зрадницького існування безпринципного Марка,— але й на цей раз в центрі зображення — життя кошового Запорозької Січі Сірка. Це і показ життя народу в трагічний період історії після смерті Богдана Хмельницького, если беззахисний край облягли і зовнішні вороги (в особі ратоборців Криму й Юрий Мушкетик - сочинение лицемірних владик Туреччини, жорстоких, кривавих колонізаторів шляхетської Польщі й підступних, корисливих московських царедворців) і свої, внутрішні, ті, що прирікали свій люд на безсилля і муки або класово-гнобительською, або угодівською чи й зрадницькою політикою.

Знову привертають увагу риси творчого способу романі100: події загальнонаціонального значення постійно простежуються Ю. Муш-кетиком Юрий Мушкетик - сочинение за допомогою всебічного аналізу й беспощадного самоаналізу, мук совісті, часом — справжнього самокатування героя. Не завжди висновки й оцінки Сірка співпадають з визначеними історією. Романіст і не прагне ідеалізувати загалом мужнього, чесного й далекоглядного не тільки полководця, а й політичного діяча, яким був Сірко. Його мета — через правду про Юрий Мушкетик - сочинение Сірка дійти до істини про історичну долю нації. Тому романіст дає широкий — і в плані інтимних, родинних стосунків Сірка, драми його сім'ї, і в плані воєнно-політичної діяльності героя — 1-го з справжніх вождів — життєпис центрального персонажа. Але завжди і за кожним описом ми бачимо інтереси суспільства: чи то Юрий Мушкетик - сочинение у війні з татарами й шляхтою, чи то у складних взаємовідносинах з гетьманами. У творі «Позиція» його герой Федір Грек у момент тривожних роздумів робить висновок: «Певно, людині іноді все-же потрібно обдумати для себя і своє життя», інакше не зміниться на краще ні вона, ні її світ.

Про Сірка Юрий Мушкетик - сочинение Ю. Мушкетик також пише, дбаючи про сучасність та будучину. Не випадково вершиною духовного життя й цього персонажа 100є епізод, если він думає: буття треба бачити у всьому його багатстві, різноманітності, суперечностях, неприпустимі одно-мірність і однолінійність. Ось і він, Сірко, «був молодий і одичавший, як степовий вітер. І Юрий Мушкетик - сочинение нічого йому не було потрібно, тільки степ та кінь, та зорі над головою. Лише після смерті синів збагнув, що людина — то не тільки степ, кінь і зорі. Людина — вона тоді, если думає про інших людей, если молиться за інших і если їй болять їхні рани». Через роздуми про людину, про Юрий Мушкетик - сочинение своїх соратників, Сірко піднявся до розуміння обов'язків перед дружиною, синами, рідною землею, бойовим товариством, а тим самим піднявся до величі і безсмертя. Такими виявилися справжні народні натури Сироватка та Лаврін, що стали знаками людської величі, вічності. А гетьманів Дорошенка, Самойловича не порятували ні багатство, ні Юрий Мушкетик - сочинение хитрість, ні військова кмітливість та влада: їх імена назавжди пов'язані з знаками двоєдушності, слабосилості, бездуховності, а то й зради. Отже,— cмерті ще за життя.

Соціальна справедливість, національна свобода, гуманізм та висока духовність особистості — ось ідеали Ю. Мушкетика. Він зупиняє наш погляд на подіях і постатях драматичних, а то Юрий Мушкетик - сочинение й трагічних. До того ж не лише з найдавнішої історії. Роки війни з фашизмом та повоєнні — предмет роздумів митця у романах, повістях «Вогні серед ночі» (1959), «Чорний хліб» (I960), «Останній острів» (1969), «Жорстоке милосердя» (1973). Характерні навіть заглавия: «Жорстоке милосердя» — про зраджену віру в кохання та дружбу, в романтику юнацької вірності і винагороду за страждання Юрий Мушкетик - сочинение; «Останній острів» — про спробу відсидітися, перечекати, виплисти на поверхню тих, хто ніс в собі антидуховність сталінізму, жорстокість апостолів влади.

Глибокі роздуми про сутність та призначення, можливості людини визначають і зміст, і форму творів «Біла тінь» (1977), «Біль» (1978), «Старий у задумі» (1978), «Позиція» (1979), «Вернися в дім свій» (1981), «Рубіж» (1984), «Обвал» (1985), «Жовтий Юрий Мушкетик - сочинение цвіт кульбаби» (1987),«Суд» (1989).

Прикметно: персонажі цих творів — і історичні постаті (як Гоголь, Кукольник у повісті «Жовтий цвіт кульбаби»), і типізовані образи людей села («Позиція», «Рубіж») та мі100 («Вернися в дім свій», «Біла тінь»); представники як трудових професій (мати у повісті «Біль»), так і науки, творчої інтелігенції («Старий у задумі»). Так само Юрий Мушкетик - сочинение розмаїта й палітра жанрів Ю. Мушкетика: маємо історичні, соціально-психологічні романи («Гайдамаки», «Крапля крові»), повісті-притчі («Старий в задумі», «Біль»), філософсько-психологічні драми («Смерть Сократа»).

Але є те спільне, що визначає цілісність ліро-епосу Ю. Мушкетика — пошук сутності людини, меж її можливостей, обстоятельств смерті і безсмертя Юрий Мушкетик - сочинение, добра і зла. Це також прагнення досліджувати людину, щоб бачити її зсередини, а тим самим спонукати читача пройти шляхи від аналізу до самоаналізу, від оцінки об'єктивної реальності до вироблення суб'єктивного ставлення, власних оцінок та особистої позиції, вибору в найголовніших питаннях буття.

Саме прагнення допомогти людині знайти шлях до істини Юрий Мушкетик - сочинение, а тим піднятися до гуманістичного етичного й естетичного ідеалу, спонукає Ю. Мушкетиказображувати Гоголя в трагічні, а Кукольника в комічні (з точки зору історії) моменти життя. Так само в ім'я пізнання обстоятельств величі або нікчемності людини письменник в повісті «Біль» зображує учасника війни Івана через призму болючих роздумів Юрий Мушкетик - сочинение матері (вона не знає, що син відступився у час біди від товаришів, однак відчуває його драму: неповноцінності існування живого, если побратими з його вини — мертві). Тільки глибини самоаналізу почуттів, дій, роздумів, потаємних замірів допомагають і героєві «Позиції» Греку Відстоювати добро від зазіхань сільських та районних бюрократів, а героєві Юрий Мушкетик - сочинение «Рубежа» Оресту повстати проти влади Пароконя, що виступав як благодійник народу, а насправді був геніальним втіленням лицемірства та фальші, демагогії сталінсько-брежнєвського шталту.

Як правило, герої Ю. Мушкетика — максималісти в ставленні до для себя, а тому й до інших людей. Через це їхнє життя чесне, красиве, але толика нерідко трагічна. Така вона Юрий Мушкетик - сочинение в архітектора Тищенка (героя роману і п'єси «Вернися в дім свій»), така в героїні оповідання «Суд» — талановитої трудівниці, колись уславленої за благородну працю, а нині підсудної Ганни.

Знову властивий способу Ю. Мушкетика принцип: в центрі зображення — кульмінаційна подія (совість села постає як його ганьба), за якою — історія Юрий Мушкетик - сочинение життя Ганни, а водночас — історія не лише села, а й усього селянства, держави, в якій сталінізм афішував для себя як втілення народолюбства, а був прикладом найжорстокішого антигуманізму.

І на цей раз окремий факт набуває значення символу, «буденна» подія — метафоричності та притчевості. Драма Ганни жорстока, бо судять її ті Юрий Мушкетик - сочинение, хто вчора хвалив, отже — лицемірні й фальшиві друзі. А твір, лаконічний за об'ємом, суворо-реалістичний за стилем, набуває значної узагальнюючої сили, бо картина суду над довірливою жінкою — то трибунал над всім тим, що зумовило кризу соціальних, національних, духовних відносин суспільства і саме мусило стати підсудним.

Правда життя — в ім'я Юрий Мушкетик - сочинение торжества істини, справедливості, духовної честі, свободи — така громадянська й художня мета творів Ю. Мушкетика. Це й визначає високу суспільну значущість доробку митця, його новаторську сутність, перспективу творчого розвитку.

Перечень литературы

Дубина М.І. Українська ліература.-К :Освіта,1997.-360с.

Непорожній О.С. Українська література.-К :Освіта,1995.-623с.

Петренко А Юрий Мушкетик - сочинение.О.Юрій Мушкетик.-К.: Освіта, 1978.-280с.


yuridicheskoe-dvojnoe-nalogooblozhenie.html
yuridicheskoe-lico-kak-subekt-predprinimatelskoj-deyatelnosti-referat.html
yuridicheskoe-nasledie-grecii-i-rima.html